Tổng giám đốc Đặng thị Bắc trực tiếp đào tạo vận hành Spa chuyên nghiệp

Chương trình đào tạo chủ Spa và đại sứ Cerabe với nội dung đào tạo: Vận hành Spa chuyên nghiệp do Tổng Giám Đốc Đặng Thị Bắc trực tiếp đào tạo. Quy trình spa vận hành là nền tảng để phát triển bên vững, quản lý chất lượng và chi phí. Danh sách các quy trình và vai trò của quy trình như thế nào trong spa như thế nào?